Ohjeita hankerahoituksen hakijalle

Hakujaksot

Tiedotamme vuoden 2023 hakujaksoista heti kun saamme linjaukset tietoomme kevään 2023 aikana. Hakujen avautumisen saakka on nyt aikaa suunnitella toimenpiteitä ja laatia kustannusarvioita.

Pääsääntönä on joka tapauksessa, että hakemukset otetaan vastaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta. Siksi on nyt ensiarvoisen tärkeää hoitaa yhdistyksen/yhteisön rekisterit ajan tasalle nimenkirjoittajien osalta sekä hakea suomi.fi-tunnukset ja myöntää vastuuhenkilöille tarvittavat valtuudet hankkeiden hakuun. Lisätietoa sivulla https://www.suomi.fi/valtuudet

Onko sinulla idea ja mietit voisiko sille saada rahoitusta Aisaparilta? Tutustu tämän sivun ohjeisiin ja ota yhteyttä Aisaparin henkilöstöön. Autamme rahoitushakemuksen kokoamisen kanssa. Vaatiiko ideasi tiedotusta, yritysten yhteistyötä tai rakentamista? Katso aluksi alta erilaiset hanketyypit, joita Leader-ohjelmasta voidaan rahoittaa.

Tässä alla on esiteltynä kauden 2014-2022 hanketyypit, joista osa säilyy ennallaan kaudella 2023-2027, mutta joitain uusia linjauksia on odotettavissa. Tulossa on myös uusia tukimuotoja esimerkiksi pienhankkeisiin. Entistä enemmän rahoitetaan ilmasto- ja ympäristöasioihin liittyviä hankkeita ja lisäksi painotetaan osaamista ja digitalisaatiota edistäviä hankkeita.

Rahoitettavat hanketyypit

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Maaseudun kehittämishankkeissa aktivoidaan, suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään maaseudun palveluja. Hankkeissa luodaan yhteistyötä ja yhteistyöverkostoja, edistetään alueen vetovoimaa tai asuinympäristön yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja ekologisuutta. Hankkeessa voidaan esimerkiksi kehittää uusia palveluja, edistää liikkuvia tai virtuaalisia palveluja sekä parantaa palvelujen saavutettavuutta. Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tukiprosentti on tyypillisesti 80-90 %. Hankkeet voivat sisältää talkootyötä.

Elinkeinollinen kehittämishanke eli yhteistyöhanke

Yhteistyöhankkeissa kehitetään yritysten ja toimialojen toimintaedellytyksiä. Tukiprosentti vaihtelee sen mukaan, miten paljon yrityskohtaisia toimenpiteitä hankkeessa on. Nimensä mukaisesti hankkeessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi yritysten kesken tai oppilaitosten, elinkeinoyhtiöiden ja yritysten kesken.

Yleishyödyllinen investointihanke

Yleishyödyllisillä investoinneilla edistetään esimerkiksi energiatehokkuutta, kunnostetaan tai rakennetaan kokoontumistiloja, parannetaan ympäristöä tai lähiliikuntakohteita taikka hankitaan harrastuksissa tarvittavaa välineistöä kaikenikäisille. Hanketukea on kustannusarviosta riippuen mahdollista saada 50–65 % ja omarahoitusosuuden voi kattaa kokonaan talkootyöllä.

Koulutus- ja tiedonvälityshanke

Koulutushankkeissa voidaan lisätä osaamista esimerkiksi energiansäästöön, tietotekniikan ja etäyhteyksien hyödyntämiseen, paikallisvaikuttamisen mahdollisuuksiin ja yrittämiseen liittyen. Tiedonvälityshankkeessa kerrotaan uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä taikka välitetään tietoa esim. energia- tai ympäristöasioista yrityksille tai muille maaseudun toimijoille ja asukkaille. Näissä hankkeissa tuki voi olla 100 %, mutta hankekohtaisesti myös alempi. Talkootyötä näissä hankkeissa ei voi olla.

Ennen hakemuksen jättämistä

Hanketta EI saa aloittaa ennen kuin hakemus on jätetty Aisaparille ja se on otettu vireille! Hankkeen aloittaminen on esimerkiksi työntekijän palkkaaminen, sitovan tilauksen tekeminen, tilaussopimuksen tekeminen, rakentamisessa myös perustustyön aloittaminen. 

Tarkista, että yhdistyksesi tiedot ovat ajan tasalla sekä YHDISTYSREKISTERISSÄ (ylläpitäjä patentti- ja rekisterihallitus), että YTJ-rekisterissä (ylläpitäjä verohallinto). Kaikki hakemukset käsitellään Hyrrä-järjestelmässä, joka hakee yhdistysten osoitetiedot YTJ-rekisteristä. Pelkkä ilmoitus yhdistysrekisteriin ei siis riitä. 

Ota yhteyttä Aisapariin: Selvitetään yhdessä voiko hankkeellesi myöntää rahoitusta ja mitä sinun pitää ottaa huomioon kun teet hankesuunnitelmaa, kustannusarviota ja hakemusta. 

Ohjeita Hyrrän käyttöön (Ruokavirasto)

Hyrrä 

Hakemuksen jättäminen

Kun hakemus jätetään Aisaparille, se tarkastetaan ja otetaan sitten vireille eli käsittelyyn. Kun hanke on otettu käsittelyyn, sen toteuttamisen voi aloittaa omalla riskillä. Hakemus voidaan ottaa käsittelyyn kun:
 • Hakemus on vastaanotettu toimivaltaisessa Leader-ryhmässä.
 •  Hakemus sisältää vähintään seuraavat tiedot: Tuen hakija, hakemuksen kohteena oleva toimenpide tai hanke, toimenpiteen tai hankkeen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus, haetun tuen määrä,  hankesuunnitelma ja haettaessa tukea investointiin investointisuunnitelma.
 • Hakemus on allekirjoitettu
 Hakemus käsitellään Aisaparin hallituksessa, kun se sisältää seuraavat tiedot ja liitteet:
 • Hankkeen nimi
 • Hakija
 • Hankkeen yhteyshenkilö ja yhteystiedot
 • Hakijan y-tunnus
 • Hakijan nimenkirjoittajat (sääntöjen mukaiset!)
 • Toteutusaika
 • Lyhyt julkinen kuvaus
 • Hankkeen tausta ja tarve
 • Hankealue
 • Kohderyhmä ja hyödynsaajat
 • Tavoitteet, mittarit ja tulokset
 • Mitä tapahtuu hankkeen päätyttyä (kenen käyttöön ja hallintaan investoinnin kohde jää, miten kehittämishankkeen tulosksia hyödynnetään)
 • Hankkeen yhteys paikalliseen kehittämisstrategiaan (Aisaparin strategia)
 • Hankkeen yhteys muihin hankkeisiin, myös aikaisemmat
 • Hankkeen toteutussuunnitelma ja aikataulu
 • Kustannuserittely
 • Rahoitussuunnitelma
 • Raportointi- ja seurantasuunnitelma
 • Toteutuksen riskit
 • Tiedotussuunnitelma
Liitteet:
 • Pöytäkirjaote siitä kokouksesta, jossa hankkeesta ja rahoituksen hakemisesta on päätetty
 • Yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote tai kunnan hallintosääntö
 • Yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys
 • Yhteisön viimeksi valmistunut tilinpäätös (ei koske kuntia tai valtion organisaatioita
 • Jos tukea haetaan paperihakemuksella, hankesuunnitelma tehdään lomakkeelle 3306B
 • Jos tukea haetaan paperihakemuksella, seurantatiedot ilmoitetaan joko lomakkeella  3306Cind, 3306Dind tai 3306Eind hanketyypistä riippuen. Leader-hankkeesta aina myös lomake 3306Lind.
 • Muita liitteitä ja lisäselvityksiä voidaan pyytää hankkeen sisällöstä riippuen.

Scroll to Top