Järven kunnostus on vuosien mittainen työ

Paalijärvi Alajärvellä on pieni ja matala järvi, jota ympäröi vireä maaseutukylä. Järvi on tärkeä virkistysalue kyläläisille: kesällä uidaan ja kalastetaan, talvella liikutaan jäällä ja pilkitään. Ympäri vuoden järvi on kylän keskus ja tärkeä kotimaisema asukkaille.

Järvi on herkkä ylimääräisille ravinteille, joita on vuosikymmenien aikana valunut veteen niin asutuksesta kuin maa- ja metsätalousmailta. Järven vesi on humuspitoista ja se on rehevä. Talvella happikadot ovat joka vuotisia. Järven tilaan kyläläiset heräsivät siinä vaiheessa, kun uimarannalle jouduttiin asettamaan käyttökielto bakteeripitoisuuksien vuoksi. Toki vesikasveja oli niitetty jo 1980-luvulta alkaen, mutta vuonna 2005 perustettiin järvitoimikunta, joka lähti suunnittelemaan järven tilan parantamista. 

Kyläyhdistys ja järvitoimikunta saivat EAKR-rahoituksen suunnitteluhankkeelle, joka toteutettiin vuosina 2007-08. Hyvä ja asiantunteva suunnittelu on erittäin tärkeää laajoissa vesistöhankkeissa, ja myös investointiavustuksen edellytys. Varsinaiseen kunnostukseen päästiin vuonna 2009. Myös kunnostushanke sai EAKR-rahoitusta. Kunnostustoimenpiteitä toteutettiin kolmen vuoden aikana. Järven pintaa laskettiin, jotta pohjasedimenttiä saatiin tiivistymään. Järveen laskeviin uomiin rakennettiin laskeutusaltaita ja lasku-uomaan pohjapato. Lisäksi raivattiin kasvillisuutta, niitettiin ja ruopattiin.

Paalijärvi Alajärvellä on pieni ja matala järvi, jota ympäröi vireä maaseutukylä.
Ensimmäisessä kunnostushankkeessa järveen laskeviin uomiin rakennettiin laskeutusaltaita ja lasku-uomaan pato

Kunnostushankkeeseen kyläläiset mukaan

Kunnostushankkeen onnistumisen edellytys oli kyläläisten saaminen mukaan hankkeeseen ja hyväksymään se. Taustatyönä oli selvitetty kyläläisten toiveita, joihin hankkeella myös voitiin vastata. Hankkeessa tarvittiin talkootyöt ja sitä tehtiin ahkerasti. Osa ruoppauksista tehtiin maanomistajien omalla kustannuksella.

Kunnostushankkeen tuloksena tieto ja osaaminen niin järvestä ja sen ekologiasta kuin hanketyöstäkin lisääntyi kylällä. Saatiin myös yhdessä tekemisen kokemusta talkoissa, uusia yhteistyökumppaneita ja vieläpä vesien suojelupalkinto Pohjanmaan vesi-ja ympäristö ry:lta vuonna 2014.

Kunnostustyön tulokset näkyvät vasta ajan kuluessa. Toteutetun hankkeen toimenpiteistä osa on ollut tehokkaita, osa kuitenkin pettymyksiä.

Ruoppauksissa oli tehty järvelle ruoppausaineksestä pieniä ”saaria”, joista tulikin lokkipopulaation koti. Lokit ovat ongelmana erityisesti järven pohjoispäässä. Veden laatu ei varsinaisesti ole parantunut, eikä pohjasedimentin tiivistys täysin onnistunut toteutusajankohdan sääolojen takia. Maisemat kuitenkin avartuivat, järven virkistyskäyttömahdollisuudet paranivat ja laskeutusaltaat poistavat osan valuma-alueelta tulevista ravinteista.

Nainen seisoo valkokankaan edessä.
Ritva Rintala esitteli järven kunnostusta Vyyhti-hankkeessa vuonna 2014.

Uusia toimia tarvitaan

Vuonna 2022 kyläläiset totesivat, että uusia toimenpiteitä tarvitaan, jos järven tilaa halutaan parantaa. Tarvittavista toimenpiteistä oli monenlaisia mielipiteitä ja ideoita. Koska osaamista järven kunnostuksesta jo oli, tiedettiin tarve suunnitteluhankkeelle. Niinpä haettiin rahoitusta Aisaparilta, joka myönsi suunnitteluun ja joidenkin toimenpiteiden pilotointiin kehittämisrahoitusta. Rahoituksen avulla on voitu teettää asiantuntijalla järven kunnostussuunnitelma.

Tämän suunnitelman pohjalta päätetään toteutettavat kunnostustoimet. Kunnostussuunnitelman sisältöä pohdittiin asiantuntijoiden kanssa jo ennen rahoituksen hakemista. On tärkeää, että suunnitelma sisältää kaiken sen tiedon, mitä investointien rahoittajat vaativat. Ei siis ole yhden tekevää, kuka suunnitelman laatii tai miten laaja se on.

Järvi on Paalijärven kylän sydän ja kyläläisiä yhdistävä asia. Ympäristöhankkeista juuri vesistöjen kunnostukset ovatkin usein niitä, jotka saavat kyläläiset liikkeelle. Vesistöjen kunnostuksessa onkin paljon talkootyötä, johon asukkaat voivat osallistua.

Paalijärvellä on kokeiltu vesikasvien separointia paikoissa, joissa niitto tai ruoppaus ei ole mahdollista. Lisäksi on testattu turvelauttojen haraamista rannalta käsin. Käytettyjä laitteita kehitetään kokeilun perusteella, mutta itse työtapa todettiin toimivaksi. Separointijätettä voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen, esim. maanparannukseen. Talkootyötä kertyy lisäksi suunnittelijan avustamisesta maastokatselmuksissa. 

Uusi kunnostussuunnitelma valmistuu kesäksi 2024. Suunnittelija Jami Aho kertoo, että järven kunnostuksessa on mahdollista hyödyntää monia keinoja, kuten niittoa, hapetusta, vedenpinnan nostoa ja hoitokalastusta. Uusilla kunnostustoimilla saadaan toivottavasti taas järven tilaa parannettua niin että sekä kylän asukkaat että vesiluonto kiittävät. Järven kunnostuksen vaikutukset eivät rajoitu vain kylään, vaan se vaikuttaa suoraan myös alapuolisen vesistön tilaan. Paalijärven veden ravinteet kulkeutuvat Lappajärveen ja sieltä lopulta Itämereen. Paalijärveläiset tekevät siis tärkeää Itämeren suojelutyötä omaa järveä hoitaessaan.

Lue lisää

Paalijärven kunnostus 2022

Hankkeen tavoitteena on teettää suunnitelma Paalijärven kunnostamiseksi ja kokeilla separointia rehevöitymisen hoitamiseen.Separoinnilla on tarkoitus poistaa vesikasvillisuutta kasvualustaa poistaen etenkin alueilta, joilla perinteinen niittäminen/ruoppaus ei ole mahdollista. Hankkeen numero 199532, kehittämishanke.    Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hallinnoija: Paalijärven kylätoimikunta ry., yhteyshenkilö Sanna Honkaniemi. Hankkeen kustannusarvio 27 244,00 € Julkinen tuki 24 519,60 € Yksityinen rahoitus

Read More »

Paalijärven luonto- ja patikointireitit

Hallinnoijan  Alajärven Paalijärven kyläyhdistys ry Yhteyshenkilö Mari Luoma Hankkeen tarkoituksena on kylää ympäröivän luonnon virkistyskäytön kehittäminen. Alueen luontoarvojen esiin tuominen ja niiden arvostuksen lisääminen. Alueelle suunnitellaan ja tehdään luonto- ja patikointireitti. Reitti raivataan ja merkitään, ja matkan varrelle osuvista luonnon nähtävyyksistä tehdään infotauluja. Reitin varrelle tehdään nuotiopaikkoja, ojien ylityspaikkoja, laavuja ja pitkospuita. Hankkeen kustannusarvio  35

Read More »

Tutustu Paalijärven patikointireittiin

Aisapari tiedottaa

Kymmenes kerta luonnon juhlaa – Suomen luonnon päivä 26.8.

Lähde ulos juhlimaan Suomen upeaa luontoa Suomen luonnon päivää juhlitaan joka vuosi elokuun viimeisenä lauantaina rennosti ja pilke silmäkulmassa. Suuntaa oleskelemaan ulkona ja liputa Suomen luonnolle. Kutsu kaverisi mukaan tai järjestä oma tapahtuma – tyyli on vapaa.  Suomen luonnon päivä syntyi vuonna 2013, kun ensimmäistä luonnon juhlaa vietettiin noin 40

Read More »

Paalijärven luonto- ja patikointireitit

Paalijärvi on vireä maalaiskylä Etelä-Pohjanmaalla, Alajärvellä. Kylän maisemaa hallitsee järvi sekä järvenrantaniityt. Kesäisin niityillä näkee vielä lehmiä laiduntamassa ja maatalous on edelleenkin merkittävä elinkeino. Maatalouden lisäksi kylässä toimii kymmeniä eri alojen pienyrityksiä ja niiden merkitys elinkeinona on merkittävä. Osa paalijärveläisistä kulkee töissä lähialueella kuten Alajärvellä, Lapualla ja Seinäjoella. Paalijärvellä on

Read More »

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Yhdessä ylöspäin -julkaisussa, joka jaettiin kotitalouksiin Aisaparin alueella keväällä 2024. Voit lukea julkaisun sähköisen version vierestä olevasta linkistä.

Scroll to Top