Aisapari-puntari 2023: Onnellisuuden kehitys ja kehittyvät huolet

Aisapari toteutti alkuvuoden aikana Aisapari-puntari-kyselyn. Kyselyyn vastasi yhteensä 60 ihmistä Aisaparin toiminta-alueelta. Vastaajien ikä vaihteli 26 vuodesta 70 vuoteen, ja keski-ikä vastaajien välillä oli 51 vuotta. Miltä tulokset näyttävät vuoden 2020 Aisapari-puntariin verrattuina?

Vastaajat kokevat oman kotikylän, oman kotikunnan ja koko Suomen tärkeimpinä kotiseutuinaan niin vuoden 2020 kyselyssä kuin myös tämän vuoden kyselyssä. Sen sijaan vastaajien mielestä Euroopan ja koko maailman merkitys on vähentynyt, eli ihmiset eivät koe itseään ”Euroopan” tai ”koko maailman” kansalaisiksi.

Kyselyyn vastanneet kokivat kansainvälisyyden suurimmilta osin tärkeäksi asiaksi, ja kansainvälistymiseen liittyvät mielipiteet ovat pysyneet suurilta osin samana, mutta oman kotikuntansa kansainvälisyyden useampi vastaaja koki vähäisemmäksi kuin vuonna 2020. Vastaajien vapaasti kirjoittamat vastaukset kansainvälistymisen kehittämisestä olivat hyvin vaihtelevia sävyiltään ja mielipiteiltään, mikä osoittaa, että ihmiset ymmärtävät ja kokevat kansainvälisyyden ja kansainvälistymisen eri tavoilla.

Suurin osa vastaajista ei koe itseään yksinäisiksi ja on sitä mieltä, että heidän lähellään on ihmisiä, joilta he voivat pyytää apua sitä tarvitessaan. Aisapari-puntarin kyselystä ilmenee, että terveys, ihmissuhteet ja perhe ovat vastaajien onnellisuuden kannalta tärkeitä. Onnelliseksi ja enimmäkseen onnelliseksi itsensä kokevien määrällinen suhde on pysynyt samana vuoteen 2020 verrattuna. Työttömyys ja toimeentulo eivät huolestuta vastaajia yhtä paljon kuin aikaisemmin, mutta Suomen ja maailman poliittinen tilanne sen sijaan huolestuttaa vastaajia enemmän kuin vuonna 2020. Tähän on saattanut vaikuttaa viime vuonna alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa kohtaan.

Yritysten rooli kuntien vetovoimaisuuden lisääjänä on vastaajien mielestä vahvistunut, samoin kuntien rooli oman vetovoimaisuutensa ylläpitämisessä. Vastaajat kokivat lähipalveluidensa saatavuuden huonontuneen, eikä uusia palveluita koeta tulleen saataville omalle kotiseudulle. Nettiostamisen määrän koetaan kasvaneen. Mielipiteet kotikunnan ympäristön kunnosta ovat heikentyneet, mutta tietoisuus oman lähiympäristön tilasta on selvästi parantunut. Suurin osa vastaajista olisi valmis tekemään jotain ympäristön eteen. Harrastusten suhteen asiat vaikuttavat vastaajien mukaan olevan hyvällä tasolla. Harrastamista ei koeta liian kalliiksi, harrastuspaikat koetaan turvallisiksi ja viihtyisiksi, ja harrastusporukat koetaan helpoiksi löytää. Myös kiinnostus talkootöitä kohtaan on noussut.

Scroll to Top