PIKKOLO IV valintakriteerit

 Rahoitettavien toimenpiteiden valinta tehdään hakemusten perusteella. Jokaisen toimenpiteen pitää täyttää ns. hyväksyttävyys vaatimukset. Vaatimukset täyttävät toimenpiteet pisteytetään valintakriteerien perusteella, ja parhaat pisteet saaneet hankkeet rahoitetaan.

Toimenpiteiden hyväksyttävyysvaatimukset:

* Hanke on Aisaparin "Merkki Päällä" -strategian mukainen

* Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

* Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset kyvyt toteuttaa hanke

* Hankkeen hyödyt ja tulokset kohdistuvat Aisaparin alueelle

* Hankkeen kustannusarvio on realistinen ja kustannustehokas hankesuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin nähden.

* Hankkeen kustannukset ovat vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa

* Hanke on investointihanke, joka voi sisältää rakentamista tai kone- laite- tai kalustohankintoja

Rahoitettavan toimenpiteen on täytettävä kaikki yllä olevat vaatimukset.
 

Toimenpiteiden valintakriteerit (pisteytys):

* Investointi mahdollistaa uudenlaisen toiminnan tai palvelun: 0-2 pistettä

* Investointi mahdollistaa uusien käyttäjäryhmien osallistumisen; 0-2 pistettä

* Investoinnilla on positiivisia ympäristövaikutuksia: 0-2 pistettä

* Investointi parantaa kohteen turvallisuutta : 0-2 pistettä

* Investointi parantaa kohteen viihtyisyyttä: 0-2 pistettä

* Investointi parantaa kohteen käytettävyyttä: 0-2 pistettä

* Investointi lisää ihmisten välistä kanssakäymistä ja yhteistyötä: 0-2 pistettä

Maksimipisteet 14